igorski

16 tekstów – auto­rem jest igor­ski.

Sta­dion po­winien być miej­scem apo­litycznym... zarówno dla tych najza­gorzal­szych którzy przychodzą do­pin­go­wać swoich ido­li jak i tych którzy przychodzą pooglądać spek­takl piłkarski. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 września 2015, 22:04

Choćby czter­dzieści ko­biet odmówiło tańca z tobą to ty się tym nie przej­muj, bo zaw­sze na te czter­dzieści, będą dwie które pójdą z tobą w tango 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 maja 2015, 17:56

Nie znasz dnia, ani godzi­ny gdy wpad­niesz w oczy pięknej dziewczyny. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 29 grudnia 2014, 11:06

Jeśli py­tasz czym jest dla mnie boks? to od­po­wiem ci, że boks to star­cie dwóch ludzi znających swój fach, którzy nie szczędzą so­bie moc­nych ciosów, a po wal­ce gra­tulują so­bie i pot­ra­fią podzięko­wać za włożony trud i prze­laną krew. Z dru­giej stro­ny pięściar­stwo jest jak "ot­warta księga którą ilek­roć czy­tam zaw­sze znaj­duję coś co mnie zachwyca. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 25 grudnia 2014, 14:26

Praw­dzi­wy mężczyz­na bez ko­biety u bo­ku jest jak żołnierz bez kałasznikowa. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 10 grudnia 2014, 06:54

Jes­teś tak me­tafi­zycznie- nies­ka­zitel­na, że brak mi słów 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 października 2014, 23:12

Kle­poczesz jęzo­rem jak wi­king toporem 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 18 września 2014, 10:49

Wo­jow­nik bez blizn jest jak... ko­bieta bez torebki. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 września 2014, 14:52

Miłość zry­je ba­nie jeszcze bar­dziej niż wóda 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 czerwca 2014, 18:08

Człowiek. pew­nym siebie jest wte­dy gdy czuję to w środ­ku, gdy zaczy­na mówić o tym, że jest człowiekiem pew­nym siebie to znaczy,że zaczy­na mieć pew­ne wątpliwości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 grudnia 2013, 16:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

28 września 2015, 22:04igorski do­dał no­wy tek­st Stadion po­winien być miej­scem [...]

25 maja 2015, 17:56igorski do­dał no­wy tek­st Choćby czter­dzieści ko­biet odmówiło [...]

30 grudnia 2014, 03:19Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nie znasz dnia, ani [...]

29 grudnia 2014, 14:24wdech sko­men­to­wał tek­st Nie znasz dnia, ani [...]

29 grudnia 2014, 13:16wdech sko­men­to­wał tek­st Nie znasz dnia, ani [...]

29 grudnia 2014, 11:38tomek43i sko­men­to­wał tek­st Nie znasz dnia, ani [...]

29 grudnia 2014, 11:06igorski do­dał no­wy tek­st Nie znasz dnia, ani [...]

25 grudnia 2014, 17:38.Rodia sko­men­to­wał tek­st Jeśli py­tasz czym jest [...]

25 grudnia 2014, 14:26igorski do­dał no­wy tek­st Jeśli py­tasz czym jest [...]

10 grudnia 2014, 14:42nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na bez ko­biety [...]